C/ Enric Granados, 3, 1º 25006 - Lleida 973 241 041 - 638 187 503

Avís Legal

A través del present avís, FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ, amb NIF G25662941 i domicili al carrer Enric Granados Número 3, 1r de Lleida (en endavant, el prestador del Servei) informa els usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament al prestador del Servei per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins al moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El prestador del servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .
Igualment, el prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’ estat de la tecnologia.
Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ, en la següent adreça postal: Enric Granados Número 3, 1r de Lleida, i / o electrònica: raquel@fjarno.org en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.
El prestador del servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.
Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies